Informácia o ukončení činnosti

Dôležité informácie týkajúce sa spoločnosti Diners Club CS s.r.o.

Radi by sme sa poďakovali našim klientom a obchodným partnerom za takmer 25 rokov spolupráce a prejavenú dôveru. Dúfame, že nami ponúkané produkty a služby zanechajú u našich klientov a v histórii takého výnimočného platobného trhu, akým sa stalo Slovensko a Česká republika pozitívnu skúsenosť.

V súlade so strategickým rozhodnutím jediného spoločníka ukončiť činnosť na slovenskom a českom trhu spoločnosť Diners Club CS s.r.o. čoskoro stiahne z obehu všetky vydané platobné karty.

Doteraz vydané karty budú fungovať až do vypršania platnosti uzatvorených zmlúv, pričom v tomto období zostanú zachované všetky funkcie platobných kariet Diners Club International ako aj pridaná hodnota v oblasti nami ponúkaných benefitov, cestovného poistenia a vernostného programu. Výpovedná lehota Vašej zmluvy uplynie a zmluva zanikne 3.8.2022 po 0:00 SELČ.

Ďalšia akceptácia kariet so značkami Diners Club International, Discover® a PULSE® na slovenskom a českom trhu bude aj naďalej pokračovať a rozvíjať sa, a to priamo v spolupráci s platobnými inštitúciami s globálnou sieťou Discover®.

Podrobné informácie o procese ukončovania činnosti budú poskytnuté v rámci individuálnej komunikácie s jednotlivými zainteresovanými stranami.

Ďakujeme Vám za využívanie našich služieb a sme radi, že sme boli Vašou voľbou a mohli Vás sprevádzať pri Vašich cestách.

Tím Diners Club CS


Vážení klienti,

ďakujeme za Vašu vernosť a podporu počas uplynulých rokov. Dovoľujeme si Vás informovať, že v dôsledku strategického rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti Diners Club CS, s.r.o. o ukončení poskytovania platobných služieb na Slovenku a v Českej republike, platnosť zmlúv o vydávaní kariet Diners Club a samotných kreditných kariet Diners Club končí dňom vypršania výpovednej lehoty.

Preto v súčasnosti už neprijímame nové žiadosti o vydanie Kariet Diners Club a ani neschvaľujeme navýšenie limitov ku Kartám Diners Club.

Nižšie nájdete často kladené otázky a odpovede na otázky týkajúce sa Vašich kariet a zmlúv.

BUDÚCNOSŤ DINERS CLUB NA SLOVENSKU A V ČESKEJ REPUBLIKE

Prečo Diners Club CS ukončuje Zmluvy o Kartách?

Sledujeme rozhodnutie vlastníka spoločnosti Diners Club CS ukončiť poskytovanie platobných služieb na Slovensku a v Českej republike. Našim Držiteľom sa ospravedlňujeme za vzniknuté nepríjemnosti.

Znamená ukončenie platnosti kariet vydaných spoločnosťou Diners Club CS, že Karty Diners Club International už nebudú na Slovensku a v Českej republike akceptované?

Diners Club CS v spolupráci s partnermi zabezpečí, že všetky aktívne Karty Diners Club International, vrátane kariet vydaných na trhoch mimo Slovenska a Českej republiky, budú na oboch trhoch i naďalej akceptované až do konca septembra 2022. Discover® Global Network - globálna platobná značka pozostávajúca zo značiek Diners Club International, Discover® a PULSE® - v spolupráci s vybranými platobnými inštitúciami vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie neprerušenej akceptácie a jej ďalšieho rozvoja na oboch trhoch aj po tomto dátume, a to na POS termináloch, bankomatoch a v prostredí internetu.

Môžem požiadať o Kartu Diners Club International od iného vydavateľa na Slovensku a v Českej republike?

Je nám to ľúto, ale iný vydavateľ kariet Diners Club International na Slovensku a v Českej republike v súčasnosti neprijíma nové žiadosti.

ZMLUVA

V súlade so zaslanou výpoveďou Zmluva zaniká po uplynutí výpovednej lehoty. Výpovedná lehota uplynie / Vaša zmluva zanikne 2. augusta 2022. K zablokovaniu platobnej funkcionality všetkých kariet vydaných Spoločnosťou dôjde 3. augusta 2022 po 0:00 SELČ.

Musím odpovedať alebo potvrdiť ukončenie Zmluvy?

Zo strany Držiteľa karty sa nevyžaduje žiadny úkon, Zmluva automaticky zanikne posledným dňom výpovednej lehoty.

Môžem vypovedať Zmluvu a zrušiť Kartu skôr (po doručení výpovede od spoločnosti Diners Club CS, s.r.o.)?

Áno, Držiteľ môže kedykoľvek vypovedať Zmluvu bez udania dôvodu a okamžite. Žiadosť o zrušenie si môžete stiahnuť TU. Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné zaslať na adresu: - E-mailom na: customer.service@dinersclub.sk z e-mailovej adresy, ktorú máte u nás registrovanú

- Poštou: Diners Club CS s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovenská republika

V prípade výpovede zo strany Držiteľa pred účinnosťou Zmenených SVOP je čerpaný úver splatný v lehote splatnosti výpisu, ktorý je vystavený po dátume výpovede, v plnej výške. V prípade výpovede zo strany klienta po účinnosti Zmenených SVOP je možné čerpaný úver splácať vo forme Minimálnych splátok.

Je výpoveď platná, ak som nedostal výpoveď Zmluvy alebo som bol dlhší čas mimo bydliska?

Doručenie je platné, ak je klientovi úspešne doručená výpoveď alebo je úspešne doručená, avšak neprevzatá na korešpondenčnej adrese Držiteľa karty, ktorú uviedol v Zmluve, prípadne na inú poslednú známu adresu Držiteľa karty vedenú v systémoch Diners Club CS.

KARTA

Môžem Kartu používať počas výpovednej lehoty?

Áno, a to až do ukončenia platnosti Zmluvy. Všetky aktuálne platné podmienky používania Karty zostávajú v platnosti.

Dostanem novú Kartu, ak nahlásim jej poškodenie alebo stratu?

Áno, pokiaľ budeme schopní novú Kartu doručiť pred skončením platnosti Zmluvy.

Končí mi platnosť Karty, dostanem obnovenú Kartu?

Áno, ak sa skončí platnosť Vašej Karty, bude Vám automaticky obnovená, pokiaľ sa jej platnosť začne pred skončením platnosti Zmluvy. Ak napríklad dátum platnosti Karty pripadá na koniec júna 2022, v prvej polovici júna Vám bude poštou zaslaná obnova Karty platná od 01.07.2022. Karta však bude funkčná len do skončenia platnosti Zmluvy.

Musím Kartu zaslať späť do spoločnosti Diners Club?

Kartu nie je potrebné posielať späť, ale je nutné ju znehodnotiť (napr. jej prestrihnutím cez magnetický prúžok a čip) tak, aby nebolo možné z Karty prečítať osobné údaje. Uvedené zároveň zabráni prípadnému následnému pokusu o použitie Karty a vzniku podozrenia, že sa Karta používa neoprávnene.

Dokedy môžem Kartu prakticky používať?

Kartu je možné používať do skončenia platnosti Zmluvy.

POISTENIE

Bude cesta začínajúca po skončení platnosti Zmluvy a zaplatená Kartou Diners Club stále poistená?

Nie, poistné krytie platí len počas trvania Zmluvy.

Ak si aktivujem cestovné poistenie na cestu začínajúcu pred skončením platnosti Zmluvy bude platiť aj po tomto dátume?

Cestovné poistenie sa bude vzťahovať len na časť cesty, ktorá sa uskutoční pred skončením platnosti Zmluvy. Nebude sa vzťahovať na časť cesty po dni skončenia platnosti Zmluvy bez ohľadu na to, či cesta bude pokračovať aj po tomto dátume.

Je možné uplatniť nárok na poistné plnenie po skončení platnosti Zmluvy?

Áno, nárok na poistné plnenie je možné uplatniť do 4 rokov od dátumu udalosti.

Kde si môžem uplatniť nárok na poistné plnenie?

Nárok na poistné plnenie je potrebné uplatniť si priamo u poisťovateľa písomne prostredníctvom Hlásenia poistnej udalosti, ktorý nájdete TU a vyplnený formulár oznámenia škody a potrebné dokumenty prosíme zaslať na adresu:

Europ Assistance s.r.o.

P.O. BOX 385

810 00 Bratislava

Slovenská republika

BONUSOVÉ BODY VERNOSTNÉHO PROGRAMU DINERS CLUB CLUB REWARDS

Kde si môžem skontrolovať stav svojich bonusových bodov DC?

Zostatok bonusových bodov je možné skontrolovať prostredníctvom servisného portálu mojdiners.sk, alebo na mesačnom výpise transakcií. Informácie o zostatku bonusových bodov je možné získať aj prostredníctvom e-mailu customer.service@dinersclub.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 5778 9444

Čo môžem urobiť s nazbieranými bonusovými bodmi DC?

Bonusové body DC si môžete vymeniť za odmeny vo vernostnom programe Diners Club Club Rewards dostupnom na servisnom portáli mojdiners.sk po prihlásení do Vášho účtu najneskôr do ukončenia platnosti Zmluvy.

ROČNÝ POPLATOK

Bude sa účtovať ročný poplatok?

Áno, ročný poplatok bude účtovaný v súlade so Sadzobníkom poplatkov, pokiaľ sa nevzťahuje na obdobie po skončení platnosti Zmluvy.

Mám zaplatiť poplatok za celý rok?

Z Vami uhradeného ročného poplatku Vám bude vrátená alikvotná časť, za mesiace od ukončenia Zmluvy do konca zaplateného obdobia. Náhrada za nevyužité mesiace bude mať formu pripísania na Kartový účet a zníži prípadný zostatok na Vašom úvere. V prípade preplatku bude suma vrátená na Váš bankový účet.

Moja Karta bola poskytnutá/dohodnutá s refundáciou vrátenia ročného poplatku v prípade dosiahnutého ročného obratu, bude mi poplatok vrátený?

Áno, poplatok Vám vrátime, ak v súlade s podmienkami predajnej akcie dosiahnete stanovenú minimálnu hranicu obratu ešte pred ukončením Zmluvy.

VÝPIS TRANSAKCIÍ A EACCOUNT

Kedy dostanem posledný výpis transakcií?

Výpis z Karty Diners Club sa bude vystavovať dovtedy, kým bude na Kartovom účte čerpaný úver, a to aj po dátume ukončenia Zmluvy. Dátumy vystavovania výpisov zostávajú nezmenené.

Bude výpis k dispozícii v elektronickom účte?

Áno, službu eAccount budete môcť využívať minimálne 6 mesiacov od ukončenia platnosti Zmluvy až do úplného splatenia čerpaného úveru.

Je možné po skončení platnosti Zmluvy reklamovať transakcie?

Po ukončení platnosti Zmluvy bude možné naďalej reklamovať transakcie vykonané do ukončenia platnosti Zmluvy a to podľa dôvodu reklamácie až do 13 mesiacov od vykonania transakcie. Aj po ukončení platnosti Zmluvy reklamačný poriadok spoločnosti Diners Club CS ostáva naďalej v platnosti. Bližšie informácie nájdete TU a TU

ÚHRADY

Dostanem potvrdenie o úhrade?

Potvrdením bude výpis transakcií s uvedenou realizovanou úhradou.

Je možné vykonať transakciu Kartou aj po skončení platnosti Zmluvy?

Po ukončení platnosti Zmluvy nebude možné vykonať Kartou žiadne ďalšie transakcie, pretože Karta bude zablokovaná. Odporúčame Vám preto, zmeniť si spôsob platby na miestach, kde bola Karta Diners Club International poskytnutá ako platobný prostriedok k realizácii opakovaných platieb za služby, napr. predplatné.

Dostanem v prípade vrátenia peňazí zo strany obchodníka prostriedky späť na Kartový účet aj po ukončení Zmluvy?

Áno, v prípade vrátenia peňazí za transakciu, ktorá bola predtým uskutočnená Kartou Diners Club International, bude táto suma zúčtovaná a v prípade otvorenej čiastky bude odpočítaná od zostatku na Vašom úvere.

Dokedy mám uhradiť dlžnú sumu?

Ako sme Vám uviedli v písomnej výpovedi, na úhradu dlžnej sumy máte nasledujúce možnosti:

1. Kedykoľvek je možné uhradiť celú dlžnú sumu uvedenú vo Vašom výpise transakcií bez dodatočných nákladov.

2. Vďaka zmene SVOP môžete splácať dlžnú sumu v Minimálnych splátkach aj po ukončení platnosti Zmluvy rovnako ako doteraz.

Môžem naďalej splácať minimálnu splátku aj po ukončení Zmluvy?

Áno, v zmysle Zmenených SVOP, o ktorých sme Vás písomne informovali, po skončení platnosti Zmluvy môžete naďalej splácať otvorenú čiastku v minimálnych splátkach, ako je uvedené vo Vašom výpise transakcií.

Bude platba inkasom spracovaná aj po ukončení zmluvy?

Áno, inkasný platobný príkaz zostane v platnosti a bude sa vykonávať podľa dátumov uvedených vo výpisoch transakcií.

© 2023 DCCS, s.r.o.