KONCEPCIA OCHRANY DCCS, S.R.O. PRED LEGALIZÁCIOU A FINANCOVANÍM TERORIZMU

1.ÚVOD

Spoločnosť DCCS, s.r.o. („ďalej len „DCCS“) vydáva túto Koncepciu ochrany DCCS, s.r.o. pred legalizáciou a financovaním terorizmu („Koncepcia ochrany“) s cieľom zabrániť zneužitiu spoločnosti pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Koncepcia ochrany formuluje základné princípy stratégie DCCS v boji proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, pričom pri spracovaní Koncepcie ochrany DCCS starostlivo zvážila charakter svojich obchodných činností, vrátane štruktúry klientov a ich rizikového profilu, rozsah činností a druhov produktov, geografické riziká, ako aj svoje distribučné kanály, a vyhodnotila ich v kontexte s nimi súvisiacich rizík v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Prevencia pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu a možným zneužitím DCCS a jej produktov na tieto účely je významnou organizačnou prioritou, ku ktorej DCCS pristupuje s maximálnou vážnosťou, pričom akékoľvek možné situácie vykazujúce znaky týchto protiprávnych aktivít hodnotí prísne s cieľom v maximálnej možnej miere eliminovať akékoľvek potenciálne súvisiace riziká.

V rámci Koncepcie ochrany súčasne DCCS dôsledne implementuje všetky aplikovateľné právne predpisy, ale aj metodické usmernenia Národnej banky Slovenska, či odporúčané medzinárodné štandardy, pričom právny rámec, ktorý DC CS uplatňuje pozostáva najmä zo

  • zákona č. 297/2008 z 2. júla 2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ktorý implementuje relevantné predpisy Európskej únie v tejto oblasti, najmä Smernicu (EÚ) č. 2015/849 Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája 2015  o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES;
  • zákona č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, ako aj priamo aplikovateľných predpisov Európskej únie v tejto oblasti, či iných predpisov o medzinárodných sankciách na účely zabezpečenia, udržiavania a obnovy medzinárodného mieru a bezpečnosti, ochrany základných ľudských práv, boja proti terorizmu a šíreniu zbraní hromadného ničenia a dosahovania cieľov Spoločnej bezpečnostnej a zahraničnej politiky EÚ a Charty Organizácie Spojených národov;
  • Metodického usmernenia Národnej banky Slovenska útvarov dohľadu nad finančným trhom z 13. mája 2019 č. 4/2019 k ochrane platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, agenta platobných služieb, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie a pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.

2.JEDNOZNAČNÉ ORGANIZAČNÉ PRAVIDLÁ A ODBORNÁ PRÍPRAVA ZAMESTNANCOV

Za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z relevantných právnych predpisov a účinnej ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu spoločnosť predovšetkým definovala jednoznačné vnútro-organizačné pravidlá, a to prostredníctvom:

  • organizačnej štruktúry zabezpečujúcej efektívny a nezávislý výkon činností v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, v ktorej je riadnym a prehľadným spôsobom definovaná právomoc zamestnancov DCCS v tejto oblasti, ako aj s ňou súvisiace práva a povinnosti, a
  • Programu vlastných činností zameraných proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu („Program AML“), ako aj ďalších interných právnych predpisov v tejto oblasti, ktoré podrobne popisujú realizáciu opatrení na prevenciu a odhaľovanie prípadných pokusov o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu na rôznych úrovniach a s ktorým sú v potrebnom rozsahu oboznámení všetci zamestnanci DCCS.

DCCS má vytvorený systém realizácie odbornej prípravy zamestnancov v oblasti prevencie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, v rámci ktorej je každý nový zamestnanec vyškolený na plnenie povinností v tejto oblasti, pričom každoročne prebieha odborná príprava zamestnancov s cieľom, aby mali všetky potrebné informácie a znalosti nevyhnutné na plnenie ich povinností v spojitosti s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

3.POZNAJ SVOJHO KLIENTA A HODNOTENIE RIZÍK

DCCS vykonáva dôsledné zisťovanie údajov o svojich klientoch relevantných z pohľadu ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, v rámci ktorej zbiera v potrebnom rozsahu údaje potrebné na jednoznačnú identifikáciu klienta a jej overenie, identifikáciu konečného užívateľa výhod a jej overenie (vrátane zistenia vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku), získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu, zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou, prípadne aj ďalších údajov v závislosti od hodnotenia rizík tohto klienta.

DCCS má zavedený systém hodnotenia rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Riziká sú vyhodnocované vo vzťahu ku každému klientovi a na základe ich vyhodnotenia je zabezpečovaná primeraná starostlivosť vo vzťahu ku každému klientovi. Postupy pri posudzovaní klientov a ich obchodných operácií sú založené na základe rizikovo orientovaného prístupu a hodnotenia zohľadňujúceho mieru poznania klienta, charakter produktov využívaných klientom a úroveň starostlivosti zodpovedajúcu jeho rizikovému profilu.

V súlade s regulačnými požiadavkami DCCS vykonáva v pravidelných časových intervaloch aj aktualizáciu získaných údajov o klientoch a na základe nových poznatkov aj prehodnotenie ich rizikového profilu.

4.POSUDZOVANIE OBCHODOV

DCCS implementovala účinný mechanizmus zameraný na zisťovanie situácií a obchodov, ktorých cieľom je legalizovať príjmy z trestnej činnosti alebo financovať terorizmus. Za týmto účelom odborne vyškolení zamestnanci na základe získaných údajov a poznatkov o klientovi posudzujú dôsledne každý obchodný vzťah, a to pred jeho uzavretím, ako aj počas jeho trvania. DCCS súčasne počas trvania obchodného vzťahu s klientom vykonáva aj priebežný monitoring vykonávaných platobných operácií prostredníctvom špecializovaných softvérových nástrojov.

DCCS plní povinnosti vyplývajúce zo zákonov, ktoré ukladajú povinnosti v oblasti medzinárodných sankcií zabezpečujúcich mier a bezpečnosť. Na základe neho pred aj počas trvania obchodného vzťahu s klientom identifikuje s využitím špecializovaných nástrojov a služieb, či klient nie je vedený na sankčnom zozname. DCCS má takisto implementované pravidlá, ktoré definujú postupy zamestnancov v prípade, ak sú voči klientovi alebo voči ktorejkoľvek s ním súvisiacich osôb uplatňované medzinárodné sankcie alebo sa uplatňovaná medzinárodná sankcia týka obchodovania s konkrétnymi štátmi alebo s tovarmi, či službami.

5.ZISŤOVANIE A HLÁSENIE NEOBVYKLÝCH OBCHODNÝCH OPERÁCIÍ

DCCS venuje osobitnú pozornosť všetkým zložitým, nezvyčajne veľkým obchodom a všetkým obchodom s nezvyčajnou povahou, ktoré nemajú zrejmý ekonomický účel alebo zrejmý zákonný účel, s cieľom v maximálnej možnej miere preskúmať účel týchto obchodov. V prípade zistenia akýchkoľvek podozrivých okolností ma DCCS jednoznačne definované pravidlá, na základe ktorej zamestnanec, ktorý v spojitosti s obchodnou operáciou identifikoval podozrenie, vykoná interné hlásenie a postúpi potrebné informácie špecializovaným zamestnancom, ktorí obchodnú operáciu vyhodnotia podľa definovaných štandardov a pravidiel z hľadiska jej neobvyklosti. Všetky obchodné operácie, ktoré sú posúdené ako neobvyklé, sú bezodkladne zákonom stanoveným spôsobom ohlásené Finančnej spravodajskej jednotke.

6.SYSTÉM VNÚTORNEJ KONTROLY

V súlade s regulačnými požiadavkami má DCCS zavedený účinný systém vnútornej kontroly, pričom povinnosti súvisiace s vnútornou kontrolou sa týkajú všetkých úrovní organizačnej štruktúry spoločnosti, ktoré vykonáva dohľad aj nad plnením povinností DCCS a jednotlivých zamestnancov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu. V rámci uvedeného systému vnútornej kontroly je minimálne raz ročne vykonávaná zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly špecializovaná kontrola plnenia a dodržiavania Programu AML a iných vnútorných predpisov v tejto oblasti, v rámci ktorej sa overujú prijaté postupy na účely ochrany pred legalizáciou alebo financovaním terorizmu, ako aj výkon povinností zamestnancami.

Vyššie uvedené základné princípy a zásady Koncepcie ochrany sú rozpracované a konkretizované v interných predpisoch za účelom podrobného popisu realizácie opatrení na prevenciu a odhaľovanie pokusov o legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu. Najdôležitejším interným predpisom, ktorým je Koncepcia ochrany vykonávaná, je Program AML. Koncepcia ochrany a postupy rozpracované v interných predpisoch z nej vyplývajúce sú platné a záväzné pre všetkých zamestnancov DCCS.


DCCS, s.r.o.

Schválené a zverejnené: 30.11.2020

© 2023 DCCS, s.r.o.