GDPR - Informácie o ochrane osobných údajov.

Verzia platná od 10.09.2021

Tento dokument obsahuje informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou DCCS, s.r.o. Dovoľte, aby sme Vás ubezpečili, že na ochrane Vašich osobných údajov nám veľmi záleží a pri ich spracúvaní striktne dodržiavame všetky povinnosti, ktoré nám právne predpisy ukladajú.

V tomto dokumente sa dočítate, na aké rôzne účely Vaše osobné údaje spracúvame, na akom právnom základe k ich spracúvaniu pristupujeme, ako aj na akú dobu ich uchovávame. Nájdete tu tiež informácie o Vašich právach súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov. 

Aby bol pre Vás tento dokument lepšie zrozumiteľný používame v ňom v prípade potreby tiež rovnaké pojmy ako v našich Všeobecných obchodných podmienkach pre vydávanie a používanie kreditných kariet DCCS.

Dokument je rozdelený do kapitol a podkapitol tak, aby ste sa ľahko a rýchlo dostali k informáciám, ktoré Vás zaujímajú. 

Osobitne tu nájdete informácie o týchto témach:

O NÁS A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ

O NÁS A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V tejto časti Vám poskytujeme základné informácie o spracúvaní osobných údajov v našej spoločnosti. 

PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, teda osobou, ktorá určuje účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov sme my, spoločnosť

DCCS, s.r.o. 
Sídlo:Námestie slobody 11
11 06 Bratislava
Slovenská republika
IČO:35 757 086
Zápis v obchodnom registri Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, v odd. Sro, vložka č. 18227/B

V prípade ak by ste sa s nami chceli spojiť, môžete tak urobiť prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

Zákaznícka linka00421 2 577 89 444
Email   customer.service@dccssro.sk
Poštová adresa:DCCS, s.r.o.
P. O. Box 3
810 05  Bratislava 15
Slovenská republika
Osobne Z dôvodu ukončenia činnosti spoločnosti DCCS, s.r.o.
je Klientske centrum pre osobné návštevy zatvorené
.
Viac informácií TU.

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade, ak sa Vaše otázky týkajú spracúvania osobných údajov, odporúčame Vám kontaktovať priamo osobu zodpovednú za oblasť ochrany osobných údajov v našej spoločnosti. 

Jej kontaktné údaje sú nasledovné: 

Zodpovedná osobaMgr. Peter Kružliak
Email   dpo@dccssro.sk
Poštová adresa:DCCS, s.r.o.
Mgr. Peter Kružliak
Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov / Data Protection Officer
P. O. Box 3
810 05  Bratislava 15
Slovenská republika

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na niektorom z týchto 4 právnych základov:

Osobitný zákonPovinnosť spracúvať Vaše osobné údaje nám v tomto prípade vyplýva z osobitného zákona a Vy ste nám povinný Vaše osobné údaje poskytnúť, inak s Vami nemôžeme uzatvoriť zmluvu/poskytnúť Vám službu.
Príkladom je zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ale tiež zákon o spotrebiteľských úveroch, či účtovné predpisy.
Naša vzájomná zmluvaSpracúvanie Vašich osobných údajov je v tomto prípade nevyhnutné na uzavretie zmluvy a následne na to, aby sme Vám mohli poskytovať služby, k poskytovaniu ktorých sme sa zmluvne zaviazali.
Váš súhlasV tomto prípade Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov.
Vždy, keď je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.
Ak nám však súhlas v niektorých prípadoch neudelíte alebo ho dodatočne odvoláte, nebudeme Vám môcť žiaľ poskytnúť niektoré z našich služieb, kvôli ktorým potrebujeme Vaše osobné údaje.
Oprávnený záujemSpracúvanie v tomto prípade je nevyhnutné kvôli našim oprávnených záujmom.
Pred začatím spracúvania osobných údajov vždy starostlivo posudzujeme, či spracúvanie nepredstavuje neprimeraný zásah do Vašich práv.
Bližšie informácie o tomto posúdení Vám vždy poskytneme na vyžiadanie.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje vždy spracúvame na konkrétny a vopred vymedzený účel a nikdy ich ďalej nespracúvame spôsobom, ktorý by nebol zlučiteľný s pôvodným účelom.

 OSOBNÉ ÚDAJE

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, ktorú možno na základe týchto údajov určiť priamo alebo nepriamo. To znamená, že údaje ako Vaše meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, údaje o platobnej karte, údaje o vykonaných transakciách sú Vašimi osobnými údajmi.

DOBA UCHOVANIA

V závislosti od účelu spracúvania Vašich osobných údajov a súvisiaceho právneho základu ich spracúvania uchovávame Vaše osobné údaje na rôzne dlhé časové obdobia. Pri jednotlivých operáciách popísaných nižšie sa vždy dočítate ako dlho sa Vaše osobné údaje uchovávajú. 

V prípade spracovania za účelom plnenia našej zákonnej povinnosti je doba uchovávania osobných údajov určená príslušným právnym predpisom.

 TRETIE STRANY

Pri spracúvaní osobných údajov občas využívame tretie strany. Tieto tretie strany preverujeme, aby pri spracúvaní dodržiavali primeraný rozsah technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O JEDNOTLIVÝCH ÚČELOCH SPRACÚVANIA

PLATOBNÉ SLUŽBY

Nakoľko naša spoločnosť je poskytovateľom platobných služieb, je primárnym dôvodom pre uzavretie vzájomného zmluvného vzťahu s Vami a získavanie a spracúvanie Vašich osobných údajov poskytovanie platobných služieb.

S účinnosťou od 13.07.2018 prichádza pri spracúvaní osobných údajov v spojitosti s poskytovaním platobných služieb k zásadnejšej zmene, na základe ktorej je na spracúvanie osobných údajov bezprostredne súvisiace s poskytovaním platobných služieb potrebný Váš výslovný súhlas.

Z tohto dôvodu sme v spoločnosti DCCS upravili postupy tak, aby sme Vám poskytli možnosť udeliť tento súhlas, ktorého presná formulácia sa nachádza v bode 1.5. našich Všeobecných obchodných podmienok pre vydávanie a používanie platobných kariet DCCS. Váš súhlas nám udeľujete 

- pred uzavretím zmluvy o vydaní karty v rámci príslušnej žiadosti o vydanie karty a

- v súvislosti s jednotlivými transakciami z technických dôvodov prebieha udelenie súhlasu autorizáciou konkrétnej transakcie.

Musíme Vás upozorniť, že bez udelenia súhlasu Vám nebudeme môcť poskytovať platobné služby. Udelenie súhlasu môžete vždy odvolať, odvolanie súhlasu však bude mať za následok, že Vám nebudeme môcť poskytovať platobné služby a budeme nútení s Vami ukončiť zmluvu. 

Prípadné neskoršie odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním a nemusí mať za následok, že ukončíme uchovávanie Vašich osobných údajov, keďže tieto osobné údaje môžeme a občas musíme spracúvať aj na iný účel s iným právnym základom.

Vaše osobné údaje pri uzatváraní zmluvy o vydaní karty niekedy získavame od tretích strán  - finančných sprostredkovateľov, peňažných ústavov či od našich zmluvných partnerov v prípade zamestnaneckých programov alebo firemných kariet

Osobné údaje o realizovaných transakciách taktiež väčšinou získavame od tretích osôb, spravidla iných poskytovateľov platobných služieb, na ktorých zariadeniach ste konkrétnu transakciu vykonali.

Účeluzatváranie a vykonávanie obchodov pri vykonávaní platobných služiebsprístupňovanie informácii o vykonaných platobných službách klientom (najmä prostredníctvom internetovej stránky eAccount) prijímanie a vybavovanie reklamácii a iných žiadostí klientov v súvislosti s platobnými službami (aj prostredníctvom internetovej stránky mojdiners.sk a mojdiners.cz), riešenie sporov z poskytovania našich platobných služieb voči klientom zdokumentovanie našej činnosti kvôli výkonu dohľadu nad nami a nad našimi  činnosťami, vrátane spracúvania štatistických a iných hlásení pre tieto účely plnenie úloh a povinností podľa osobitných zákonov v súvislosti s  platobnými službami
Právny základVáš súhlaspri uzatváraní zmluvy o vydaní platobnej karty a pri jej samotnom vydaní
pri vykonávaní jednotlivých transakcii prostredníctvom platobnej karty
plnenie našej zákonnej povinnostipri uchovávaní a sprístupňovaní údajov o poskytnutých platobných službách pre účely dohľadu
pri evidovaní platobných operácii v rámci účtovníctva spoločnosti
Osobné údajebežné osobné údaje, ktoré získame od Vás na základe vyplnenej žiadosti a dokumentov s ňou súvisiacich alebo ktoré získame na základe transakcii vykonaných platobnou kartou alebo ktoré nám dodatočne oznámite v súvislosti so zmluvou
Doba uchovania5 rokov odo dňa zániku zmluvy alebo vyhotovenia záznamu, ktorý sa vzťahuje na poskytovanie platobných služieb, pričom osobitné predpisy môžu stanoviť aj dlhšiu dobu
10 rokov v prípade záznamov v účtovníctve
Tretie stranyDC BANK AG a iní sprostredkovatelia, ktorých využívame pri poskytovaní platobných služieb
Národná banka Slovenska a iné príslušné orgány pri výkone dohľadu

DOPLNKOVÁ SLUŽBA SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU

V prípade, ak Vám poskytujeme doplnkovú službu spotrebiteľského úveru, spracúvame Vaše osobné údaje aj z tohto dôvodu. Aj v prípade poskytovania spotrebiteľských úverov spracúvame Vaše osobné údaje na základe viacerých právnych základov.

V prípade niektorých právnych základov je poskytnutie a spracúvanie osobných údajov povinné. Týka sa to najmä spracúvania osobných údajov súvisiacich s posudzovaním schopnosti splácať spotrebiteľské úvery, kde na základe zákonnej povinnosti musíme poskytnúť Vaše osobné údaje do registra spotrebiteľských úverov a takisto z neho získavať osobné údaje týkajúce sa Vašich osobných údajov. 

Spracúvanie osobných údajov je tiež nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností súvisiacich s poskytovaním a čerpaním spotrebiteľského úveru.

Ak v rámci žiadosti, ktorá predstavuje návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru, udelíte príslušný súhlas v spojitosti s preverovaním Vašej bonity spracúvame osobné údaje aj tým spôsobom, že ich poskytneme do Nebankového registra klientských informácii aj v rozsahu, v ktorom to nie je na základe zákona o spotrebiteľských úveroch povinné, prípadne budú aj vymenené medzi Nebankovým registrom klientských informácii a Spoločným registrom bankových informácii a my v tomto prípade pre účely hodnotenia Vašej bonity získame prístup aj do Spoločného registra bankových informácii. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov. 

Účelposudzovanie schopnosti splácať spotrebiteľské úvery a hodnotenie Vašej bonity,
sprístupňovanie informácii o čerpaní spotrebiteľského úveru (najmä prostredníctvom internetovej stránky eAccount)
prijímanie a vybavovanie reklamácii a iných žiadostí klientov (aj prostredníctvom internetovej stránky mojucet.dccssro.sk a mojucet.dccssro.cz)
riešenie sporov z poskytovania spotrebiteľských úverov voči klientom
zdokumentovanie našej činnosti kvôli výkonu dohľadu nad nami a nad našimi činnosťami, vrátane spracúvania štatistických a iných hlásení
plnenie úloh a povinností podľa iných osobitných zákonov v súvislosti s poskytovaním spotrebiteľských úverov
Právny základplnenie našej zákonnej povinnostipri poskytovaní Vašich osobných údajov do registra spotrebiteľských úverov a získavaní Vašich osobných údajov z registra spotrebiteľských úverovpri vykonaní posúdenia schopnosti splácať spotrebiteľské úverypri uchovávaní a sprístupňovaní údajov o poskytnutých spotrebiteľských úveroch pre účely dohľadu pri evidencii čerpania spotrebiteľských úverov v rámci účtovníctva spoločnosti
súhlaspri nepovinnom poskytovaní údajov do Nebankového registra klientských informácii a získavaní Vašich osobných údajov z nehopri nepovinnej výmene údajov medzi Nebankovým registrom klientských informácii a Spoločným registrom bankových informácii a získavaní Vašich osobných údajov z nich
plnenie zmluvyv súvislosti so samotným  poskytnutím a čerpaním spotrebiteľských úverov.
Osobné údajebežné osobné údaje, ktoré získame priamo od Vás na základe vyplnenej žiadosti (návrhu na uzavretie zmluvy) a dokumentov s ňou súvisiacich alebo nám sú poskytnuté z Nebankového registra klientských informácii alebo ich získame v súvislosti s čerpaním Vášho spotrebiteľského úveru alebo nám ich dodatočne oznámite v súvislosti s touto zmluvou
Doba uchovania5 rokov odo dňa ukončenia zmluvy v prípade údajov, ktoré boli poskytnuté do registra spotrebiteľských úverov, a údajov uchovávaných  našou spoločnosťou5 rokov odo dňa ukončenia zmluvy alebo do odvolania súhlasu v prípade ostatných údajov uložených do Nebankového registra klientských informácii a Spoločného registra bankových informácii10 rokov v prípade záznamov v účtovníctve.
Tretie stranyNon Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb prevádzkujúce Nebankový register klientských informácii a zabezpečujúce výmenu údajov so Spoločným registrom bankových informáciiDC BANK AG a iní sprostredkovatelia, ktorých využívame pri poskytovaní spotrebiteľských úverovNárodná Banka Slovenska a iné príslušné orgány pri výkone dohľadu

OCHRANA PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI

Vzhľadom na charakter našej činnosti vo finančnom sektore musíme plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

Spracovanie osobných údajov teda slúži na plnenie našich zákonných povinností a ich poskytnutie z Vašej strany na tento účel je povinné.

Účelzisťovanie, preverenie a kontrola identifikácie klientov, fyzických osôb, ktoré sú orgánmi právnických osôb, a konečných užívateľov výhodzisťovanie, preverovanie a odhaľovanie neobvyklých obchodných operáciizdokumentovanie našej činnosti kvôli výkonu dohľadu nad nami a nad našimi  činnosťami
plnenie našejzákonnej povinnostipri vykonávaní identifikácie klientov a preverovaní neobvyklých obchodných operáciipri uchovávaní a sprístupňovaní údajov pre účely dohľadu
Osobné údajebežné osobné údaje, ktoré získame priamo od Vás na základe vyplnenej žiadosti (návrhu na uzavretie zmluvy) a dokumentov s ňou súvisiacich, prípadne nám ich sprístupníte dodatočne, a to aj prostredníctvom špecializovaných nástrojov na internete alebo ich získame z externých zdrojov alebo ich na základe realizovaných transakcií alebo externých zdrojov získame počas trvania zmluvného vzťahu.
Doba uchovania5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu, resp. 5 rokov od vykonania tohto obchodu, v prípade písomnej požiadavky finančnej spravodajskej jednotky aj dlhšie, maximálne však 10 rokov
Tretie stranyCRIF - Slovak Credit Bureau, s.r.o. a prípadne iní sprostredkovatelia poskytujúci nám služby potrebné pre splnenie účelu. 
Finančná spravodajská jednotka a iné príslušné orgány pri výkone dohľadu

POISTENIE, CLUB REWARDS A INÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Súčasťou nášho zmluvného vzťahu je spravidla aj poskytovanie doplnkových služieb, ktorých rozsah závisí od typu Karty, ktorý využívate, prípadne od Vašich dodatočných požiadaviek. 

Tieto doplnkové služby zahŕňajú bonusový program Club Rewards a môžu zahŕňať cestovné poistenie, účasť v bonusových programoch leteckých spoločností (Miles & More spoločnosti Austrian Airlines a OK Plus ČSA), golfové poistenie, či zabezpečenie vstupu do letiskových salónikov.

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s poskytovaním doplnkových služieb je povinné, keďže bez ich spracúvania by sme nevedeli jednotlivé doplnkové služby poskytovať.

Nakoľko väčšinu doplnkových služieb realizujeme prostredníctvom dodávateľov alebo zmluvných partnerov, sprístupňujeme Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu tretím stranám, prípadne ich v spojitosti s týmto účelom získavame od tretích strán.

Účelposkytovanie a zabezpečovanie doplnkových služieb pre klientovprijímanie a vybavovanie reklamácii a iných požiadaviek klientov,riešenie sporov z poskytovania doplnkových služieb voči klientomplnenie úloh a povinností podľa osobitných zákonov v súvislosti s doplnkovými službami
Právny základplnenie zmluvnej povinnostipri poskytovaní a zabezpečovaní poskytovania platobných služieb
plnenie našej zákonnej povinnostipri sprístupňovaní údajov o poskytnutých doplnkových službách pre účely dohľadu pri evidovaní poskytovania doplnkových služieb v rámci účtovníctva spoločnosti
Osobné údajebežné osobné údaje, ktoré získame priamo od Vás pred poskytovaním doplnkovej služby alebo ktoré získame v spojitosti s poskytovanou doplnkovou službou alebo ktoré nám dodatočne oznámite
Doba uchovania4 roky odo dňa zániku zmluvného vzťahu/poskytnutia doplnkovej služby
10 rokov v prípade účtovných záznamov
Tretie stranyZmluvní partneri, ktorý zabezpečujú poskytovanie doplnkových služieb
Príslušné štátne orgány pri výkone dohľadu a kontrolnej činnosti

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK A INÝCH ZÁVÄZKOV, RIEŠENIE SPOROV

Spracúvanie podľa tohto bodu sa vzťahuje výlučne na situácie, keď neuhradíte voči našej spoločnosti pohľadávky riadne a včas a budeme nútení pristúpiť k ich vymáhaniu. Takisto podľa tohto bodu postupujeme v prípadoch riešenia iných sporov, či už by bol takýto spor iniciovaný z Vašej strany alebo nami. 

ÚčelKontaktovanie klientov za účelom úhrady otvorených pohľadávokUplatňovanie práv na súdoch alebo iných príslušných orgánoch a vymáhanie priznaných nárokov v exekučnom konaníObhajoba v konaniach vedených proti našej spoločnosti
Právny základOprávnený záujemochrana a domáhanie sa právnych nárokov našej spoločnosti a súvisiaca ochrana našich hospodárskych záujmov 
Osobné údajebežné osobné údaje, ktoré získame priamo od Vás v súvislosti s uzavretím a plnením zmluvy alebo poskytovaním doplnkovej služby, prípadne z externých zdrojov
Doba uchovania10 rokov od právoplatného súdneho rozhodnutia / 1 rok od odpísania pohľadávky voči klientovi / 3 roky od vymoženia pohľadávky podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Tretie stranyPrávni poradcovia a inkasné spoločnosti
Príslušné orgány určené na riešenie sporov a vymáhanie pohľadávok

PRIAMY MARKETING, SPOTREBITEĽSKÉ SÚŤAŽE A ŠTATISTIKY

Údaje o tom, ako využívate naše platobné služby, ale aj doplnkové služby uchovávame aj za tým účelom, aby sme Vás vedeli informovať o nových ponukách, ktoré môžu byť pre Vás zaujímavé, prípadne aby sme zistili, či ste výhercom vo vyhlásenej spotrebiteľskej súťaži.

Listová marketingová komunikácia, ako aj elektronická marketingová komunikácia podobných služieb, ako Vám poskytujeme, formou newsletterov alebo inými elektronickými prostriedkami môže byť realizovaná aj na základe oprávneného záujmu našej spoločnosti, kedy si vždy môžete uplatniť právo na namietnutie takejto komunikácie. Pokiaľ je Vám zasielaná marketingová komunikácia s Vašim súhlasom môžete taktiež tento súhlas hocikedy odvolať, pričom jeho odvolanie nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

V prípade, ak spotrebiteľská súťaž vyžaduje Vašu aktívnu účasť, bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov s ňou súvisiacich Vám poskytneme pred ich získavaním.

Údaje získané v spojitosti s využívaním našich služieb využívame aj na účely vytvorenia štatistík a správ / reportov.

Účelzasielanie marketingovej komunikácie bežnou poštou
posielanie newsletterov o našich službách a aktuálnych ponukách
realizovanie spotrebiteľských súťaží
vykonávanie štatistických operácii so získanými údajmi a ich spracúvanie do správ / reportov
Právny základOprávnený záujemZáujem našej spoločnosti aktívne propagovať poskytované služby, vrátane marketingovej komunikácie podobných tovarov a služieb elektronickými prostriedkamiZáujem našej spoločnosti evidovať a viesť štatistické ukazovatele o svojej činnosti, ako napr. o výkonnosti jednotlivých produktov, platobnej disciplíne klientov a podobne
Súhlasv prípade zasielania marketingovej komunikácie elektronickými prostriedkami (napr. e-mail, SMS), ak jeho udelenie aktívne vyžadujeme.
Osobné údajeVaše meno, priezvisko, príslušné kontaktné údaje
Doba uchovaniaOdvolanie súhlasu / namietnutie spracúvania v prípade priameho marketingu
Tretie stranysprostredkovatelia, ktorých využívame pri zasielaní marketingovej komunikácie

COOKIES NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH PREVÁDZKOVANÝCH DCCS

Na našich internetových stránkach využívame nástroje, ktoré monitorujú navigáciu na stránkach, vykonávajú analýzy a slúžia na zobrazovanie cielenej reklamy. Bližšie podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené v osobitnom dokumente, s ktorým sa môžete oboznámiť TU.
 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPROSTREDKOVATELIA

DCCS používa pri svojej činnosti služby dodávateľov, z ktorých niektorí sú v zmysle platnej legislatívy sprostredkovateľmi – spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene a na základe našich pokynov.

Medzi takýchto sprostredkovateľov patria:

card complete Service Bank AG
Klientske a autorizačné informačné systémy
Lassallestraße 3, 1020 Viedeň, Rakúsko www.dcbank.at 
IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
Archív papierovej dokumentácie
Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 232 734zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 25712/B.www.ironmountain.sk
MABORO, spol. s r.o.
Inkasná spoločnosť
Seberíniho 9, 821 03 BratislavaIČO: 35 747 889 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 17448/Bwww.maboro.sk
CRIF-Slovak Credit Bureau, s. s r.o.
Prevádzkovateľ univerzálneho registra CRIBIS.SK
Mlynské Nivy 14, 821 09 BratislavaIČO: 35 886 013zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 31737/Bwww.cribis.sk
ECOMAIL.CZ, s.r.o.
Zasielanie newsletterov
Na Zderaze 15, Praha 2, 120 00 IČO: 027 629 43www.ecomail.cz
SmartSelling a.s.
Zasielanie newsletterov(smartemailing.cz)
Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republikaIČ: 29210372www.smartemailing.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju  
Crystal Call, a.s.
Externé call centrum
Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, Slovenská republikaIČO: 35880805https://www.crystalcall.eu/  
INFOBIP LTD
Zasielanie SMS
86 Jermyn Street (5.poschodie), Londýn, Veľká Britániawww.infobip.com
SEAL IT Services, s.r.o.
Servis počítačových zariadení a sietí
Topoľová 4, 811 04 BratislavaIČO: 35 880 872,zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 31208/Bwww.seal.sk

TRETIE STRANY

Tretími stranami sú osoby, ktorým sprístupňujeme alebo poskytujeme osobné údaje a ktoré tieto osobné údaje spracúvajú aj na vlastné účely:

Non Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôbRegister spotrebiteľských úverov a Nebankový register klientských informáciiMlynské nivy 14, Twin City blok C, 821 09 Bratislava, Slovenská republika Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajovhttp://www.nbcb.sk/na-stiahnutie

Kategórie tretích strán:

 • poisťovatelia (doplnková služba cestovného poistenia a golfového poistenia);
 • finanční sprostredkovatelia;
 • peňažné ústavy, prostredníctvom ktorých ponúkame naše karty;
 • spoločnosti, ktorým poskytujeme firemné karty alebo ktorým zamestnancom poskytujeme naše karty ako zamestnanecký benefit;
 • právni a finanční poradcovia našej spoločnosti, audítorská spoločnosť;
 • inkasné spoločnosti (za istých okolností môžu byť aj v kategórii sprostredkovateľov);
 • Národná banka Slovenskej republiky (pri výkone dohľadu nad finančným trhom) a iné štátne orgány vykonávajúce dohľad nad našou činnosťou;
 • súdy a iné orgány príslušné riešiť spory alebo úradný výkon rozhodnutí;
 • Slovenská pošta a.s. a iné doručovateľské spoločnosti.
   

OSTATNÍ PRÍJEMCOVIA

Ostatnými príjemcami sú tretie osoby, ktoré môžu mať prístup k osobným údajom, ale nemajú oprávnenie aktívne spracúvať tieto osobné údaje. Tieto osoby sú súčasne viazané povinnosťou mlčanlivosti. 

Medzi takéto osoby patria :

VNET a.s.Prevádzkovateľ dátového centra Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava IČO: 35 845 007 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3916/Bwww.vnet.sk
Vývojári našich interných počítačových systémov 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

ÚVOD

Nasledujúca kapitola popisuje práva, ktoré Vám v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov našou spoločnosťou prináležia. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať.

AKO SI UPLATNIŤ VAŠE PRÁVA

Uplatniť Vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy na dpo@dccssro.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na našu korešpondenčnú adresu uvedenú v úvode tohto dokumentu. 

Za účelom identifikácie prosím uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, prípadne číslo karty. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti.  Uvedené informácie od Vás požadujeme preto, aby sme overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe. 

PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať. 

PRÁVO NA OPRAVU

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, máte právo nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o Vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek Vášho osobného údaju, ktorý je pre Váš vzťah s nami dôležitý.

PRÁVO NA VYMAZANIE (PRÁVO NA „ZABUDNUTIE“) 

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe legitímneho záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu 
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda  vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Máte právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov 
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania 
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov 
 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. 

Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

PRÁVO NAMIETAŤ A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu DC vrátane namietania proti profilovaniu založenému na oprávnenom záujme DC. 

Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu. 

Tiež máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. Toto neplatí v prípade ak sa uplatňujú zákonné výnimky.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete TU.

© 2023 DCCS, s.r.o.