POVINNOSTI KLIENTOV PODROBIŤ SA ZÁKLADNEJ STAROSTLIVOSTI V ZMYSLE ZÁKONA O AML (English version)

Spoločnosť DCCS, s.r.o., ako veriteľ vykonávajúci činnosť na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska, je povinná dodržiavať okrem iného ustanovenia § 10 ods. 6 zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, z ktorých vyplýva povinnosť pravidelne získavať a overovať údaje o klientoch.

V zmysle zákona je pre overenie nevyhnutný platný doklad totožnosti (občiansky preukaz). Zákon nám ďalej prikazuje neposkytovať alebo prestať poskytovať naše služby v prípade, ak overenie týchto údajov nie je možné. Z týchto dôvodov preto klientov priebežne kontaktujeme mailom, sms alebo telefonicky s výzvou na aktualizáciu.

Pre Váš komfort môžete aktualizáciu vykonať cez bezpečnú web aplikáciu. Aktualizáciu vykonáte za pár sekúnd.

Bezpečná aplikácia pre držiteľov súkromných kariet:

www.dccssro.sk/OP  (slovenská verzia)

www.dccssro.sk/ID  (anglická verzia)

Aktualizáciu a overenie je možné vykonať aj tak, že nám zašlete kópiu občianskeho preukazu e-mailom v zaheslovanom súbore na našu adresu customer.service@dccssro.sk, pričom heslo bude tvoriť Vaše rodné číslo bez lomky. Pre Váš komfort Vám však odporúčame využiť horeuvedenú web aplikáciu.

© 2023 DCCS, s.r.o.